คอร์ฟบอล เดินหน้า MOU ม.การกีฬาแห่งชาติ

ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กับ สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.พรสวรรค์ สระภักดิ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ, น.ส.อันธิกา ธรรมผาติ เลขาธิการสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมพลบดี 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ที่ผ่านมา

ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ว่า ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีนโยบายและแผนพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2565 ในการพัฒนานักเรียนและนักศึกษา ให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล โดยต้องการให้นักเรียนและนักศึกษา สามารถเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และความร่วมมือกับทางสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลในครั้งนี้ ก็เป็นการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬากับทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ คาดว่าน่าจะนำเข้าบรรจุเป็นกีฬาสาธิต ในกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2563 ที่มีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพ

จึงนับว่าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากร ด้วยการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคและการกีฬา การจัดการ การอบรม รวมถึงการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศและในประเทศ มาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรกีฬาทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะ ทางด้านเทคนิคกีฬาคอร์ฟบอลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ หวังว่าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการกีฬาคอร์ฟบอล ที่จะได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดกับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟบอล ซึ่งมีความสำคัญในการที่จะทำวงการกีฬาคอร์ฟบอล ได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากกีฬาชนิดนี้ สามารถเล่นร่วมกันได้ทั้งชายและหญิงอยู่ในทีมเดียวกัน สีสันของเกมการแข่งขัน การแต่งกายของนักกีฬา นอกจากนั้นยังมีโครงการที่จะจัดการฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากรมาจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับฟังเนื้อหาและเทคนิคทักษะอย่างถูกต้อง และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการคอร์ฟบอล ต่อด้วยกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลในส่วนภูมิภาค การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการตอบรับจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกีฬาคอร์ฟบอล และข่าวสารการจัดฝึกอบรมได้ที่ www.dpe.go.th หรือเฟสบุ๊คสมาคมกีฬาคอร์ฟบอล www.facebook.com/Korfball Association of Thailand : KAT

You may have missed