กสอ. จัดงาน Digital Day ระดมซอฟต์แวร์สนองธุรกิจ SME ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดีเดย์ จัดงาน Digital Day ขนสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์กว่า 30 ราย นำเสนอโปรแกรมให้เอสเอ็มอีใช้ฟรีไม่น้อยกว่า 6 เดือน หวังผลักดันให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ปรับตัวสู้ศึกยุค 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายฐานลูกค้าให้สตาร์ทอัพและผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทย ตั้งเป้าปี 63 มีเอสเอ็มอีเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และมีภาคีเครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า 50 บริษัท ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันสภาวะการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโลกมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา เป็นผลมาจากความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงได้มีข้อสั่งการ
ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งดำเนินการสร้างกลไกเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของเอสเอ็มอี รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์กับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 ซึ่งมุ่งเน้น
การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี ซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ 99.7 ของอุตสาหกรรมทั้งประเทศให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพิ่มช่องทางการบริการ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ขณะเดียวกัน กสอ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งผู้ผลิตและให้บริการซอฟต์แวร์ที่เป็นของคนไทย จึงได้จัดงาน Digital Day : D-Day ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ทั้งสองฝ่ายได้ติดต่อเชื่อมโยง เจรจาธุรกิจ มีการให้คำปรึกษาแนะนำ
แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อนำซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดย กสอ. ได้รับ
ความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และบริษัท
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทยและสตาร์ทอัพกว่า 30 ราย นำซอฟต์แวร์การประมวลผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โดยไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณและเวลา (Cloud Computing) อย่างเต็มรูปแบบ (Full Version) ซึ่งปกติต้องมีค่าใช้จ่ายมาเสนอให้ผู้ประกอบการใช้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 6 เดือน ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจ อาทิ ด้านการเงินการบัญชี ด้านบริหารการขาย ด้านบริหารการจัดซื้อการบริหาร
การผลิต ด้านควบคุมคลังสินค้า ด้านบริหารงานขนส่ง และด้านบริหารลูกหนี้เจ้าหนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบ i-Industry ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม
“เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนสตาร์ทอัพและผู้ผลิตซอฟต์แวร์คนไทยให้ขยายฐานลูกค้า
ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้น โดยเชื่อว่างานวันนี้จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กสอ. ได้ตั้งเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 จะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล
ในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และมีภาคีเครือข่ายบริษัทสาตร์ทอัพและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์
ไม่น้อยกว่า 50 บริษัท ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่มยอดขาย ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท” นายณัฐพล
กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4535
หรือ www.dip.go.th

You may have missed