TIJ จับมือ ECPAT เสวนาเจาะประเด็น “การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย” ภัยคุกคามที่สังคมต้องตระหนัก

TIJ ร่วมกับ ECPAT จัดเสวนาประเด็น “การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย” ชี้เด็กผู้ชายมักถูกมองว่าเข้มแข็งกว่า และมักถูกละเลยจากสังคม เมื่อกล่าวถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทุกฝ่ายจึงต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากขึ้น

 

จากการศึกษาวิจัยของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย พบว่า ปัจจุบัน มีเด็กชายจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นผลการศึกษาที่สอดคล้องกับงานวิจัยขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน พ.ศ. 2555 ที่พบว่าเด็กหญิงเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศร้อยละ 11-22 ขณะที่เด็กชายเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศร้อยละ 3-16.5 และแม้จากการสำรวจจะพบว่าเด็กหญิงตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศมากกว่าเด็กชาย แต่ปัญหานี้ก็ไม่ควรถูกละเลย

ความรุนแรงทางเพศในเด็กนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วโลก
ความรุนแรงนั้นเกิดได้หลายรูปแบบ ทั้งความรุนแรงทางอารมณ์ การทอดทิ้ง การทารุณกรรมเด็ก รวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กแล้ว ยังเป็นการสร้างความเจ็บปวด ความอับอาย และทำให้เด็กตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ ส่งผลกระทบทางลบต่ออารมณ์และจิตใจ ทั้งยังขัดขวางพัฒนาการในด้านต่าง ๆ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมเสี่ยงในอนาคต

TIJ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT International) จัดกิจกรรมสาธารณะ “ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชาย” ขึ้น
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ห้องอบรม ชั้น 15 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กชาย อันจะช่วยนำไปสู่การพัฒนากรอบการป้องกันและการตอบสนองต่อการแสวงหาประโยชน์ต่อเด็กที่ไม่ละเลยต่อความอ่อนไหวและความต้องการเฉพาะของเด็กผู้ชาย

เอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ว บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมมักจะยึดถือว่าผู้ชายและเด็กชายมีความเข้มแข็งกว่าผู้หญิงและเด็กหญิง ประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กชายจึงมักถูกมองข้าม ซึ่งการละเลยประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กชาย ทำให้เด็กชายอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือ หรืออาจได้รับความช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสมกับความอ่อนไหวเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชาย


ด้าน โรเบิร์ต แวนเด็น เบิร์ก ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุว่า เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทั้งเด็กผู้ชายด้วย การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในเด็กชายเกิดขึ้นทั่วโลก และมูลนิธิเอ็คแพทก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ TIJ ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ เนื่องจากในขณะที่ข้อมูลและผลสำรวจเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศต่อเด็กหญิงเป็นที่ยอมรับและพูดถึงในวงกว้าง แต่ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อเด็กผู้ชายกลับมีจำกัด ทั้งที่เด็กชายก็ได้รับผลกระทบรุนแรงไม่แพ้กัน และในบางบริบทก็อาจได้รับผลกระทบหนักกว่าเด็กหญิงเสียอีก


สำหรับกิจกรรมสาธารณะ “ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชายให้กระจ่าง” ร่วมอภิปรายโดยวันชัย รุจนวงศ์ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ดร. มาร์ค คาเวนา (Mark Kavenagh) แอนเดรีย วาเรลลา (Andrea Varrella) และอภิชาติ หัตถสิน ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่มีต่อเด็กผู้ชาย ซึ่ง TIJ และมูลนิธิเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล คาดหวังว่าจะนำไปสู่การสร้างกรอบการป้องกัน การคุ้มครอง และการฟื้นฟูที่เหมาะสมต่อไป

ที่ผ่านมา TIJ มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนรัฐสมาชิกในการใช้งานวิจัยและการศึกษาเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันความรุนแรงและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้สามารถปกป้องคุ้มครองเด็กและตอบสนองกับปัญหาความรุนแรงต่อเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

////////

You may have missed