องค์การจัดการน้ำเสียได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ที่ห้องประชุมองค์การจัดการน้ำเสีย ชั้น ๒๓ อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบใบประกาศรับรองการได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการบริหารโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ ให้กับ องค์การจัดการน้ำเสีย โดย นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นผู้รับมอบ

องค์การจัดการน้ำเสียได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) เป็นมาตรฐานที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและยอมรับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์การจัดการน้ำเสีย (ฝ่ายวิศวกรรม) มีการกำกับดูแลในการบริหารโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ซึ่งส่งผลให้การทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพภาพลักษณ์ให้กับองค์การจัดการน้ำเสีย

You may have missed