วธ. ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม (ชมคลิป)

วธ. ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=DROB_fRRjJc[/embedyt]

 

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 250 คน เข้าร่วมในการประชุม ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร


นายอิทธิพล กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม และให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ทั้งนี้ กระบวนการในการประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาคุณธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ ประชาชนมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง และสมานฉันท์รวมไทยเป็นหนึ่งเดียว


นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2562 นอกจากจะเป็นการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ของทุกจังหวัดแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนา ยังได้ร่วมกับวิทยากรแกนนำจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นรูปธรรม

พร้อมทั้งเชิญวัฒนธรรมจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม มาชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการในการประเมิน และการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงาน โดยนำคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในจังหวัดที่คณะวิทยากรแกนนำได้จัดทำขึ้น มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่น่าอยู่ เป็น “สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

You may have missed