เกษตรอินทรีย์มีเฮ ! “อลงกรณ์”ผนึกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เดินหน้า“ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์”ทั่วประเทศ ชู”ตลาดท้ายเกาะโมเดล” เป็นต้นแบบ

เกษตรอินทรีย์มีเฮ ! “อลงกรณ์”ผนึกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เดินหน้า“ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์”ทั่วประเทศ ชู”ตลาดท้ายเกาะโมเดล” เป็นต้นแบบ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นประธานเปิดเวทีขับเคลื่อนตลาดเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะอำเภอสามโคกปทุมธานีภายใต้โครงการออกานิค เวิล์ดไทยแลนด์ (Organic World Thailand)พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนและ BCG โมเดล “ในวันนี้ว่า การพัฒนาและขับเคลื่อน“ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ” หรือ โครงการ Organic World Thailand สามโคก-ปทุมธานี ในวันนี้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture)โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน(แห่งชาติ)มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งมีตนเป็นประธาน มีคณะทำงานขับ เคลื่อนหลายคณะได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตร ผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรธรรมชาติและวนเกษตร และ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Sustainable Urban Agriculture )ใน76 และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับตำบล 7,255 ตำบลใน76 จังหวัดแล้วซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการทำงานเชิงพื้นที่ และในส่วนของเกษตรอินทรีย์ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจัดตั้งสภาเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส แห่งประเทศไทยสำเร็จเป็นครั้งแรก


“การเปิดเวทีขับเคลื่อนตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะโดยจะมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคเกษตรและภาควิชาเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับตลาดเกษตรอินทรีย์ทุกจังหวัดและยกระดับสู่การเป็นตลาดส่งออกด้วย ทั้งนี้มีนโยบายที่จะส่งเสริมขยายผลให้มีตลาดกลางและตลาดเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ
ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนขอแสดงความชื่นชม คุณวิเชียร สวาทยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ ที่มีจิดอาสาในการช่วยเกษตรกรให้มีตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร อินทรีย์ และขอขอบคุณ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ และเครือข่าย ที่มีความมุ่งมั่นใน การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเกษตรอินทรีย์ซึ่งนำมาสู่การก่อเกิดตลาดกลาง และการเตรียม ความพร้อมในการเปิดตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะภายในเดือนเมษายนนี้


สำหรับโครงการตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ หรือ Organic World Thailand ทางสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย และบริษัทสยามมินิแฟคจำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเป็นตลาดกลางอินทรีย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาค ซึ่งจะมีกำหนดการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการภายในเดือนเมษายน 2566 โดยมุ่งหวังที่จะเป็นตลาดกลางเกษตรอินทรีย์เพื่อเชื่อมโยงผลผลิต เชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกรที่สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทยได้ไปส่งเสริมและรับรองแปลง เชื่อมโยงกับตลาดค้าปลีกและค้าส่งที่ต้องการผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศไทย จากภูมิภาค และจากทั่วโลก โดยตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะนี้ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาจับจองพื้นที่ ซึ่งมีทั้งร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ร้านจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ทั้งผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง และผลิตภัณฑ์แปรรูป ร้านอาหารอินทรีย์ โรงล้างคัดตัดแต่งและบรรจุ โรงงานแปรรูปน้ำผัก ผลไม้ ศูนย์บริการห้องเย็น และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์คนเมือง เป็นต้น


นอกจากนี้ สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย ยังได้ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม IOT และระบบ barcode ในการค้าขายในตลาดและเชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศด้วยระบบ Organic World Thailand Market Platform ซึ่งจะทำให้สามารถทำการซื้อขายอย่างคล่องตัว สามารถพัฒนาราคากลางผลผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ โดยเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (0rganic Agriculture Network) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับที่มาของผลผลิตและเอกสารยืนยันการรับรองผลผลิตอินทรีย์ และเชื่อมโยงกับระบบการค้าออนไลน์กับภาคีพันธมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรมวันนี้มีนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ และเครือข่ายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์
นายภานิต ภัทรสาริน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) นายวิเชียรและนางศรีลำปาง สวาทยานนท์ ผู้บริหารตลาด นายอานนท์ นุ่นสุข ณฤทธิ์ นาควงษม์ คิว อรุโณรศ เถาวัลย์ ช่วยนุ่ม ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดปทุมธานี เกษตรกร และผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ โครงการตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ (Organic World Thailand) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี.

You may have missed