คลินิกกองทุนฯ จัดสัมมนา ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2566 วันนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์นี้

คลินิกกองทุนฯ จัดสัมมนา ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2566 วันนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์นี้

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดงานสัมมนา คลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2566


โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมีนางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “ภาพรวมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” การบรรยายเรื่อง “ขั้นตอนการยื่นเสนอขอรับทุนและการพิจารณากลั่นกรองโครงการ” และการบรรยายเรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม อย่างไรเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

นอกจากนี้ผู้บริหารกองทุนฯ ได้เยี่ยมชมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้แก่ โครงการพัฒนา WEB BASED SERVICE ENGINE “THAITHAL” เป็นโครงการที่ช่วยในการวินิจฉัยและให้ความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมีย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจะได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมทั้งยังช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ

โดยผู้วิจัยได้ติดตั้งระบบ Web service engine บนแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุขเข้าไปใช้งานได้ ซึ่งในอนาคตทางโครงการมีแนวทาง ต่อยอดในการพัฒนาระบบและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างครอบคลุม ซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างต่อเนื่อง ลดการส่งตัวของผู้ป่วยเข้ามารักษาในโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขอย่างมาก
กิจกรรมคลินิกกองทุนฯ จัดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

ที่ต้องการให้ทุนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบแนวทางและขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ตลอดจนกระบวนการหลังจากได้รับทุน อีกทั้งยังได้รับคำปรึกษาจากกองทุนฯ ในการเขียนข้อเสนอโครงการขอรับทุนและการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สนใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนสำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อนำพาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบต่อไป


ปัจจุบันกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หน่วยงานหรือผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เพจ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.facebook.com/defundth เว็บไซต์ https://defund.onde.go.th หรือ โทร.02-142-7575