จ.ลําพูน จัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องจามจุรี ๑ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานงานแถลงข่าว โครงการ “ลําพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงยั่งยืน” พร้อมด้วย นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และ นายวรวุฒิ ดอกแก้วนาค ประธานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้สนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา จังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” เพื่อให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ และยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรม มาพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้เกิดมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ได้ต่อไป
ด้าน นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” ถือเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนหรือคนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ กลุ่มชาติพันธุ์มอญ และกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่สาธารณชนทั่วไป ทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการช่วยสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จัก และกระบวนการ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนทั่วไป เมื่อมีผู้รู้จักและเข้าใจ ก็จะช่วยรักษาวีถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ให้คงอยู่ได้สืบไปได้
โดยภายในงาน นอกจากจะมีการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชน การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า 30 ร้านค้า การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ลิ้มรสอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ภายในโซนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง มีการละเล่นงานประเพณี จำลองการจำหน่ายและสาธิตอาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ สับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความตื่นเต้นและน่าประทับใจ
รวมถึง โซนลานขันโตกและเวทีกลางแจ้ง ที่สามารถชมการแสดงที่จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงเป็นช่วง สลับกับเสียงดนตรีเคล้าคลอกับบรรยากาศในงานตลอดงาน เป็นการแสดง แสง สี เสียง อย่างสุดประทับใจ ประกอบกับการรับประทานอาหารแบบขันโตก ที่จะได้นำอาหารมาเสิร์ฟเป็นแบบพื้นถิ่น และอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ โดยไม่ซ้ำในแต่ละวัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
งานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ จังหวัดลําพูน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้คงอยู่สืบไปครับ

You may have missed