จัดงานยกย่อง องค์กรธุรกิจ และบุคคลที่มีคุณธรรม ประจำปี 2565

มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา และ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ จัดงานมอบรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี ท่านวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ รองประธานคณะทำงาน ท่านทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล ให้แก่บุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นในทุกสาขาอาชีพที่มีคุณธรรม มีความรัก และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

โดยเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ องค์กรธุรกิจ บุคคลที่มีคุณธรรม เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในอันที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการทำความดี อันเป็นคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ อาทิ พระภิกษุ, แม่ชี, นักสังคมสงเคราะห์, นักธุรกิจ, ข้าราชการ, ศิลปิน ดารานักร้อง นักแสดง, ประชาชนทั่วไป ที่ทำคุณประโยชน์

โดยในงานได้ยึดหลักการทำงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย โดยที่ทรงศึกษาปัญหาจน เข้าใจ อย่างถ่องแท้ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรจนได้รับการยอมรับและเข้าร่วมโครงการพระราชดำริ เรียกว่าทรงงานอย่าง เข้าถึง เพื่อนำมาสู่การ พัฒนา ที่ได้ผลในท้ายที่สุด ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่ปฏิบัติตาม แนวทางรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ ที่ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้ แล้วประสบความสำเร็จ สามารถดำรงชีวิต อยู่ได้อย่างมีความสุข งานนี้จัดขึ้นเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรม อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

You may have missed