สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล เข้าพบคณะที่ปรึกษากระทรวงดิจิทัลฯ


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัลพร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) โดยมีนายปรพล อดิเรกสาร และคณะที่ปรึกษาประกอบด้วย นายเกริกอิสร์ ลีวงศ์เจริญ ดร.พีรเดช ณ น่าน ดร.พสุ เเก้วปลั่ง และนายมงคล นฤนาทดำรงค์ ที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกระทรวงดิจิทัลฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล กล่าวว่า วัตถุประสงค์การพบเข้าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางสร้างพันธกิจร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาสื่อออนไลน์ในทางสร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวสาร รวมถึงการให้ข้อมูลกับประชาชนได้รู้เท่าทันภัยร้ายจากสื่อ fake news