สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็น
ประธานกิตติมศักดิ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงรับเป็นประธาน
กิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ในปี 2514 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
ได้จัดตั้งกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนขึ้น เพื่อรณรงค์หาทุนบนพื้นฐานแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปันกัน
ของคนในสังคม ด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อหารายได้ โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และพัฒนาสัคม
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิม
พระเกียรติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สนับสนุน
การดำเนินงานของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน
ทั่วประเทศ รวมทั้ง การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19 )อุทกภัยที่มีหลายๆพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากโดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
ท่านพลตรีหญิงคุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพยังได้ฝากถึงผู้ที่มีจิตเมตตาถึงแม้จะมีการเทศน์จบไปแล้วท่านจะกรุณาแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆผ่านให้สภาสังคมสงเคราะห์เป็นสะพานบุญ ขอเชิญส่งเงินมาได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 026-275027-1มาได้ตลอดเวลาและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีจิตเมตตาในครั้งนี้และครั้งต่อไปอีกด้วย

You may have missed