เชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM กิจกรรม Research Zone : Special

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM
กิจกรรม Research Zone : Special ของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
รูปแบบ Online ผ่าน ZOOM Cloud Meeting
………………………..…………………
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่าน Zoom Cloud Meeting
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการอบรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
09.15 – 10.00 น. เทคนิคการพัฒนา Proposal จาก Concept Note โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
10.00 – 10.15 น. ตอบข้อซักถาม
10.15 – 10.45 น. เทคนิค/กลยุทธ์นำเสนอทุน KM โดย คุณแน่งน้อย เวชยพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10.45 – 11.00 น. ตอบข้อซักถาม
11.00 – 11.40 น. การบริหารโครงการ KM อย่างไรให้สำเร็จ ภายใต้ทุนที่ได้รับ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.สุพจน์ อาวาส ผู้ทรงคุณวุฒิ
11.40 – 11.50 น. ตอบข้อซักถาม
11.50 – 12.00 น. ชี้แจงการแบ่งห้องเรียนรู้เพื่อการยกระดับคุณภาพข้อเสนอให้ตรงกรอบมิติการใช้ประโยชน์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. กระบวนการเรียนรู้เพื่อการยกระดับคุณภาพข้อเสนอให้ตรงกรอบมิติการใช้ประโยชน์ (แบ่งห้องเรียนรู้ตามมิติการใช้ประโยชน์)
– การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ โดย คุณแน่งน้อย เวทยพงษ์ และ ดร. มารยาท สมุทรสาคร
– การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง โดย คุณวัลลภ นาคบัว. พลเอกกนก ภู่ม่วง และคุณธานินทร์ ผะเอม
– การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ และ ดร.สุพจน์ อาวาส
– การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดย คุณสมบูรณ์ วงค์กาด และคุณสุกัญญา อธิปอนันต์

ติดต่อสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 519

You may have missed