เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

 1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
  และจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 2. นายชลณัฐ ญาณารณพ เป็นรองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 3. นายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
 4. นายสุรชา อุดมศักดิ์ เป็น Vice President ธุรกิจเคมิคอลส์ และดูแลงาน Chief Technology Officer – Innovation and Technology
  อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
 • General Director, Long Son Petrochemicals
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด
นายชลณัฐ ญาณารณพ

นายชลณัฐ ญาณารณพ

นายชลณัฐ ญาณารณพ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Environment Chemical Engineering จาก Salford University ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท Master of Chemical Engineering Imperial College ประเทศอังกฤษ
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เอสซีจี
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด
นายวิชาญ จิตร์ภักดี

นายวิชาญ จิตร์ภักดี

นายวิชาญ จิตร์ภักดี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในเอสซีจี อาทิ

 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี
 • President & CEO, United Pulp and Paper Co.,Inc.
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
นายสุรชา อุดมศักดิ์

นายสุรชา อุดมศักดิ์

นายสุรชา อุดมศักดิ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก Chemical Engineering มหาวิทยาลัย TEXAS A&M ประเทศสหรัฐอเมริกา
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ

 • Chief Technology Officer – Innovation and Technology บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • Emerging Businesses Director บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

You may have missed