สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดการประชุมระดับชาติ ว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เชิญผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างชาติ ร่วมอภิปรายหาทางออกปัญหาระบบยุติธรรมไทย ผลักดันแนวคิดเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สู่การปฏิบัติจริงในกระบวนการยุติธรรมไทย โดยมี ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานกรรมการบริหาร TIJ กล่าวเปิดการประชุม (คนที่สองจากขวา) ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) (คนที่สองจากซ้าย) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การนำหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย” และมีการอภิปรายถกประเด็นเกี่ยวกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทั้งในด้านแนวคิด เป้าหมาย การนำไปปฏิบัติ และประสบการณ์ในการใช้มาตรการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จากผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างชาติ เช่น Ms.Valerie LEBAUX หัวหน้าส่วนงานยุติธรรม กองปฏิบัติการ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) (ซ้ายสุด) และ คุณวันชัย รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส และ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ขวาสุด)

You may have missed