วัชระร้องกรมกิจการสตรีฯช่วยเหยื่อสาวที่ถูกสรศักดิ์คุกคามทางเพศ


(1 ก.ค.64)เมื่อเวลา 13.30น.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือข้าราชการสาวรัฐสภาซึ่งถูกนายสรศักดิ์ เพียรเวช ในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ผู้บังคับบัญชาคุกคามทางเพศ  ที่ผ่านมาผู้เสียหายได้พยายามร้องเรียน ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  แต่ผู้บริหารระดับสูงกลับจงใจละเว้นการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน แล้วยังมีคำสั่งโยกย้ายผู้เสียหายออกจากตำแหน่งเดิมอีก ขณะเดียวกันได้เตะถ่วงเรื่องร้องเรียนจนนายสรศักดิ์เกษียณอายุราชการไปก่อน โดยที่ไม่มีข้อสรุปถึงผลการสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัย รวมทั้งการดำเนินการทางจริยธรรมด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งตั้งขึ้นตามคำสั่งสภา
ผู้แทนราษฎร  เพื่อสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อนายสรศักดิ์ ยังตั้งประเด็นคำถามทำให้ผู้เสียหาย ได้รับความอับอาย ถูกเหยียดหยาม และเป็นการกระทำให้ผู้เสียหายถูกบังคับให้การเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ และประสบการณ์ทางเพศ อันเป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหาย   อีกทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว ก็ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์ในการทำงานเฉพาะด้านในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน อันจะทำให้การสอบสวนดังกล่าวก่อให้เกิดความเป็นธรรม และทำให้ผู้เสียหายได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด

จึงขอให้ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ( ศปคพ. ) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พิจารณาคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นการด่วนในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานต่อส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ อย่างเคร่งครัด

You may have missed