เปิดศูนย์ใกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาดประชาชน

ศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาดประชาชน
กระทรวงชุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร (กท.420302)

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันขอจัดตั้งเป็น
ศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่มีข้อพิพาทและต้องการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาบางประเภท

โดยมี..อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เป็นนายทะเบียนของศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ข้อพิพาททางอาญา
ข้อพิพาททางแพ่ง
ข้อพิพาททางอาญาบางประเภท
ข้อพิพาททางแพ่ง
ที่สามารถยอมความได้
ที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
เช่น ไฟแนนซ์ อสังหาริมทรัพย์
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
บ้าน ที่ดิน รถยนต์ รถจักยานยนต์
โดยท่านสามารถมาปรึกษาขอคำแนะนำได้ที่
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร (กท.420302)
เลขที่ 19/339-340 ผหลโยธิน 54/1 แยก2 (กสบ.)
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
ประธานศูนย์ฯ
ฝ่ายเลขานุการ
นางณัฐชยา ทิศทองคำ
นางศรัณย์ญา หล้าพิรุณภาวรรณ
โทร.091-1969195
โทร. 089-6668562
นางสาวสายน้ำผึ้ง กลั่นงิน
โทร. 081-2936644

You may have missed