ททท.เสนอผลสำรวจ 7 อันดับ ความต้องการ ของคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เร่งสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ภายหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกล่าสุด เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศต้องการความช่วยเหลือ โดยช่วงที่ผ่านมา ททท. ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของบรรดาผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่4-31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 พบ 7 อันดับเร่งด่วน ที่ผู้ประกอบการต้องการได้รับการเยียวยา อันดับแรกคือ ให้มีมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 16.63% อันดับสอง จัดทำมาตรการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 15.37% อันดับสาม ยกเว้นค่าธรรมเนียมภาษีบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว 15.27% อันดับสี่ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ 14.26% อันดับห้า กระตุ้นอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศ 14.18% อันดับหก ให้สถาบันการเงินพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบธุรกิจในภาคการท่องเที่ยว 12.39% อันดับเจ็ด กระตุ้นอุปสงค์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 11.90%
พร้อมกันนั้น ผู้ประกอบการยังได้เสนอแนะในรายละเอียดของความต้องการความช่วยเหลือ โดยในประเด็นของข้อเสนอการสนับสนุนทางการเงิน การลดดอกเบี้ย และการพักชำระหนี้ นั้นภาครัฐอาจจะจัดทำโครงการต่างๆ อาทิ การช่วยค่าแรงคนละครึ่งกับผู้ประกอบการ การจัดวงเงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย หรือการทำโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการ
ในประเด็นของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการต้องการให้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือแรงงาน อาทิ ให้มีการจัดสัมมนาและอบรมแรงงานในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการกลับมาให้บริการอีกครั้ง รวมถึงการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ อาทิ การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการเดินทางระหว่างประเทศให้คล่องตัวมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้การเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ให้ภาครัฐจัดโครงการพิเศษกระตุ้นการเดินทางในประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าร่วมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กลับมาได้เร็วขึ้น
ซึ่งความต้องการการเยียวยาของผู้ประกอบการไทยในภาคการท่องเที่ยวนั้น ททท. จะได้ดำเนินการโดยการนำโจทย์ความต้องการนี้นำเสนอเป็นแผนการเยียวยาเร่งด่วน เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลให้มีการพิจารณาจัดทำมาตรการเพื่อตอบสนองของผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมในเร็วๆ นี้

You may have missed