สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกอบรมคาลิเบอร์ องค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพ รักษาความปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) นำโดย อาจารย์นารายณ์ รัตนไพโรจน์ขจี นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องสอบภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อตรวจประเมิน อนุมัติให้จัดตั้งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมคาลิเบอร์ โดยมี นายนรธา มณีนาค ผู้อำนายการศูนย์ฝึกอบรม ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรม รวมทั้ง ร้อยเอก อริยวิศว์ วัฒนจิรภาส หัวหน้าชุดครูฝึกอบรม สาธิตจำลองขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ในแต่ละสถานีทดสอบ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ได้แก่ สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และสาขาอารักขาบุคคลสำคัญ ให้กับคณะผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ทราบถึงขั้นตอนการฝึกอบรม ในสถานการณ์ปกติและไม่ปกติ เช่น การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรูปขบวนยานยนต์ ขณะรับมอบสิ่งของบนเวทีปราศรัย ขณะเข้าสู่อาคารถูกลอบทำร้ายโดยอาวุธมีด เป็นต้น

 


ทั้งนี้นายนรธา มณีนาค กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอบรมคาลิเบอร์ ได้ดำเนินการเชิงรุก เพื่อบูรณาการวิชาชีพรักษาความปลอดภัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบอาชีพด้านรักษาความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสอดรับกับนโยบายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ที่มุ่งหวังพัฒนาวิชาชีพด้านรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอันตรายของบุคคลสำคัญ ทำให้วิชาชีพรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
หากหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพรักษาความปลอดภัย หรือสนใจรับบริการทีมรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมคาร์ลิเบอร์/สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ เลขที่ 76/8 ถ.สายไหม-หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 10270 โทรศัพท์ 021214391,0848925564
Facebook Group: สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ (official group)