‘เจ้าคุณพระ’ ด้วยเนื้อนาบุญ กองบาลีสนามหลวง


ถือเป็นประเพณีสืบปฏิบัติมาร่วม 60 ปี ที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม และอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย เพื่อกำหนดการจัดสอบประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และทรงมีพระประสงค์ในการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาพระราชทาน สำหรับถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและเชิญชุดเครื่องเขียนพระราชทาน ซึ่งบรรจุไปด้วยสมุดจดบันทึก ปากกาลูกลื่น ปากกาลบคำผิด หน้ากากผ้า และเจลอนามัยสำหรับล้างมือ ให้กับพระภิกษุ-สามเณร “ผู้สอบบาลีสนามหลวง” ผู้ที่กำลังศึกษา “พระพุทธพจน์” ทั้งในวัดโมลีโลกยาราม, วัดสามพระยา, วัดเบญจมบพิตร และอีกหลายวัด ในกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ยังทรงรับสั่งให้สมาคมภัตตาคารไทย รวบรวมญาติธรรมพ่อค้านักธุรกิจและผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนา ได้ร่วมใจจัดสร้างโรงครัวภัตตาหาร เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรเข้าสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดสามพระยา
ทั้งหมดทั้งมวลคือ “การแสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์” ในฐานะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยสืบต่อไป

You may have missed