‘กตป’ จัดประชุมติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ‘กสทช’ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2563 ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (กตป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้บริหารจาก สำนักงาน กสทช. คณะทำงานของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผลและต่อต้านการทุจริต (ตบ.) ที่ปรึกษาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม และรายด้านทั้ง 5 ด้าน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 6 แห่ง เข้าร่วมการประชุม

นายณภัทร วินิจฉัยกุล ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 76 ได้บัญญัติให้ กสทช. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ และตามที่ กตป. มีหน้าที่ในการตรวจสอบ-ติดตาม-ประเมินผล ส่งรายงานที่มีผลการปฏิบัติงาน-ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะของหน่วยที่ถูกตรวจสอบ ให้ กสทช. ภายใน 90 วัน เพื่อให้ กสทช. ส่งต่อเข้าที่ประชุม สนช. นั้น การประชุมในวันนี้ มีแนวคิดในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. รายด้านทั้ง 5 ด้าน เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการข้อมูลการติดตามและประเมินผลรายด้าน ก่อนการจัดทำรายงานประจำปีของ กตป.

พันเอก ดร.พีรวัส พหรมกลัดพะเนาว์ กปต. ด้านกิจการโทรคมนาคม ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ภาพรวม กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ที่ปรึกษา กตป. แต่ละด้านได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละด้านได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ มาแล้วนั้น ในวันนี้จะเป็นการนำเสนอประเด็นจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในแต่ละด้าน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ในปี พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ผลการสรุปจากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยน รวบรวมข้อมูลดังกล่าว จะนำไปสู่การจัดทำแผนเชิงนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดำเนินการได้จริง รวดเร็ว และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาต่อไป

You may have missed