กตป. จัดระดมความคิดเห็น นักวิชาการ, ผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์, ภาคประชาชน ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การบริหารงานของ กสทช.ด้านโทรทัศน์

วันนี้ (๑๕ ธ.ค. ๖๓) ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ หรือ กตป. เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะสาธารณะ (Public hearing) ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และ การบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา จังหวัดกรุงเทพบมหาคร


โดยกล่าวว่า กตป. หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลปฎิบัติงาน ซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๒ กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. พร้อมรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖ และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ โดย กตป. ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด ๕ คน ได้แก่
๑. ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๒. นายนภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง
๓. พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม
๔. นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๕. ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์


จากการที่ได้มีการจัดกิจกรรม รับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือ Public Hearing ของโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ได้จัดขึ้นที่แรก ในภาคตะวันออกนั้นคือ เมืองพัทยา ครั้งที่๒ ภาคใต้ ได้เลือก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓ จังหวัดอุดรธานี ได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากทั้งภาคธุรกิจ ส่วนราชการ และประชาชน เกินจำนวนเป้าหมายที่วางไว้ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี และครั้งนี้ ครั้งที่ ๔ ได้เลือก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นเป้าหมายสำคัญทางภาคกลาง ที่มีพื้นที่ครอบคลุมและเป็นตัวแทนของจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคกลาง และที่สำคัญ กิจกรรมในวันนี้ การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือ public hearing โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๓ และต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ด้านนักวิชาการ ตัวแทนสื่อโทรทัศน์ทุกช่อง สื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมถึงผู้ประกอบด้านสื่อ และ ตัวแทนภาคประชาชน ทุกองค์กร สมาคม ที่ได้ตั้งใจมาร่วมงานในวันนี้ และในปีนี้ ทาง กตป. ได้มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประเมินผล สรุปผลข้อมูล จนได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. นำทีมโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้ในวันนี้ จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในหลากหลายมิติ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดผลิตผลในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

You may have missed