“คณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการกีฬา”

วันนี้พลเอกสุรเชษฐ์

ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565)โดยเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการส่งเสริมการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานให้เป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการ การส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพและความเป็นเลิศ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา มาร่วมระดมความคิดเห็น ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศ มีการเชิญผู้แทนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองมาร่วมสังเกตการณ์ เพื่อนำผลการสัมมนามาปรับปรุง พัฒนาแนวทางในการติดตามประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการ การขับเคลื่อนงานและโครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์และประสานสอดคล้องกันทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ
ผลการสัมมนา ส่วนใหญ่สนับสนุนและมองเห็นประโยชน์จากการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการกีฬา หน่วยงานมีความเข้าใจ มองเห็นเป้าหมายทิศทางของการทำงานได้มากขึ้น ลดการทำงานซ้ำซ้อน ถึงแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับหน่วยบ้างเล็กน้อย