กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ สำหรับนิสิตนักศึกษา ชิงทุนการศึกษารวม 1,000,000 บาท


วันนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2563) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นองค์กรกำกับดูแลกิจการพลังงานด้านกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ และทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม และคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมถึงมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับ 26 โครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest)”


นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ที่ว่าด้วย การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) สำหรับนิสิตนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถนำไปก่อสร้างเป็นบ้านประหยัดพลังงานได้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน (Clean Energy For Life)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน การประกวด แบ่งออกเป็นสองประเภทตามขนาดพื้นที่ของบ้าน คือไม่เกิน 150 ตารางเมตร และไม่เกิน 300 ตารางเมตร โดยเริ่มจากระดับภูมิภาค ผู้ชนะที่ 1, 2 และ 3 ของทั้งสองประเภท จะเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ชิงทุนการศึกษารวม 1,000,000 บาท นอกจากนิสิตนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการประกวดแบบแล้ว โครงการนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ยุวสถาปนิก (Young Architect) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ ผลงานที่ชนะการประกวด จะนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน พร้อมกับ BOQ หลากหลายทางเลือก เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดจาก website โครงการ เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การประชาสัมพันธ์ มีหลายช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้าง ได้แก่

สื่อโทรทัศน์ รายการสั้น Clean Energy For Life ออกอากาศช่อง 33 (3 HD)

สื่อออนไลน์ www.youngarchecohome.com

โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ @youngarch.eco

YoungArch EcoHome youngarch.eco youngarch.eco

งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ รวม 5 ครั้ง

รูปแบบและรายละเอียดของการประกวด
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท
1. ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน ขนาดเล็ก 1-2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง
3,000,000 บาท (ไม่รวมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ที่มีราคาสูง)
2. ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน ขนาดใหญ่ 2-3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง
6,000,000 บาท (ไม่รวมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ที่มีราคาสูง)
ทั้งนี้ ไม่ได้กำหนดจำนวน หรือขนาดห้องต่างๆ เพื่อให้อิสระแก่ผู้ประกวดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ในการกำหนดแนวความคิดของการอยู่อาศัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นบุคคลเดียว สามารถส่งผลงานได้ทั้งสองประเภท แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
การประกวดมี 2 ระดับ
1. ระดับภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสและสร้างการตระหนักรู้ ให้แก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, เทคโนโลยี
การประหยัดพลังงาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
รางวัลการประกวดระดับภูมิภาค
รางวัลแต่ละประเภท แต่ละภูมิภาค
⁃ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
⁃ รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
⁃ รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

2. ระดับประเทศ ผู้ได้รางวัลทั้งสองประเภท ภูมิภาคละ 6 คน รวมเป็น 24 คน จะเข้าร่วม Young Architect Camp ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ความเข้าใจ โดยคุณอมตะ หลูไพบูลย์ สถาปนิกและศิลปิน
ศิลปาธร, รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อการพัฒนาและเติมเต็มผลงานของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
จากนั้น 24 คน ส่งผลงานที่ได้รับการพัฒนาขั้นสุดท้าย เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ
รางวัลการประกวดระดับประเทศ
รางวัลแต่ละประเภท
⁃ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
⁃ รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
⁃ รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รวมรางวัลทุนการศึกษา 1,000,000 บาท

กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’
เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากสถาปนิกรุ่นใหม่, วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร และรายละเอียดการประกวด โดยจะจัดงานขึ้นที่ 4 ภูมิภาค ดังนี้

ภาคเหนือ ◙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ◙ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาคกลาง ◙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ◙ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
◙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน)
◙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ◙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ◙ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาคใต้ ◙ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) ◙ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากร
คุณศุภกิจ นันทะวรการ (แบงค์) นักวิจัยและขับเคลื่อนเรื่องพลังงานสะอาด
คุณกศินร์ ศรศรี (กึ๋น) Founder Volume Matrix Studio
ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ (อ.ผึ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน)
คุณจีรเวช หงสกุล (เป้) IDIN Architects
คุณคมกฤช ชูเกียรติมั่น (อ.หิว) วิทยากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน
คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล (โจ) รองกรรมการผู้จัดการ A49 HD
ผศ.ดร. สมพร ช่วยอารีย์ (อ.เม้ง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
คุณราชิต ระเด่นอาหมัด Subper
คุณปรัชญา สุขแก้ว (แมธ) NUZEN LIMITED
ผศ.ดร. รชพร ชูช่วย (อ.อ้อน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณคำรน สุทธิ (แก้ว) Managing Director บริษัท Eco Architect
อาจารย์จุลพร นันทพานิช (อ.จุล) อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณปองพล ยุทธรัตน์ (เต้ย) Hed Design Studio
คุณรักศักดิ์ สุคนธะตามร์ (แตน) GreenDwell
คุณชนาสิต ชลศึกษ์ (ดิว) Stu/D/O Architects
รศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร (อ.มุก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าร่วมโครงการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

www.youngarchecohome.com

086-777-0066

@Youngarch.eco

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

You may have missed