ผช.รมว.แรงงาน เปิดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ 3

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ 3 เน้นมาตรฐานการรักษาที่เท่าเทียม มีคุณภาพ ลดปัญหาการร้องเรียน การให้บริการด้านการรักษา สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกันตน

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ 3 เพื่อให้เกิดการพัฒนารับบริการทางการแพทย์และประสานความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี เน้นมาตรฐานการรักษาที่เท่าเทียม มีคุณภาพ ลดปัญหาการร้องเรียน การให้บริการด้านการรักษา สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกันตน ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่าศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยการกำกับดูแลกระทรวงแรงงานของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานให้ได้รับการคุ้มครอง ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน การสร้างโอกาส การสร้างหลักประกันที่ครอบคลุม เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มอาชีพ รวมทั้งผู้สูงวัยให้มีความมั่นคงในชีวิต จะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ส่งผลทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ


สำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสร้างหลักประกันสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย อีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดระบบบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนและลูกจ้างที่มีมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อลดการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ทั้งเนื่องจากการทำงานและไม่เนื่องจากการทำงาน ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการสัมมนาให้นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและพัฒนารับบการประสานงานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม พร้อมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงชีวิต และให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ประกันตน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานประกันสังคม นายสุรชัยฯ กล่าวในท้ายที่สุด

You may have missed