สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. และ กกท. จัดอบรมโค้ชหลักสูตร FA Thailand Introductory ครั้งที่ 24/2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน และ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรม นำโดย นายวิบูลย์ จำปาเงิน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทยประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณ พัชรินทร์ สุดใจ ผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติงาน อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่, นายทองสุข สัมปหังสิต วิทยากรหลัก, นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย วิทยากรผู้ช่วย พร้อมด้วยผู้เข้าอบรม 30 คน ประกอบด้วย

นายกุลกิตติ์ แสงคำ
นายเกียรติตุณ จันต๊ะยอด
นายอริยะ งามสะอาด
นายภูมิพัฒน์ พลายละมูล
นายพิชญดนย์ โคตสี
นายสุรชัย กุลสา
นายปัณณวิชย์ คำภีระ
นายอภิรักษ์ นันทะขันธ์
นายวุฒิศักดิ์ มูลมะณี
นายดนุชา โพเว
นายอนันต์ ชันแสง
นายวัชระ เพ็งปอพาน
นายชัยสิทธิ์ ขันใจ
นายกิตติพงษ์ ใจดี
นายเกรียงศักดิ์ วันกูล
นายจักริน เขียวมูล
นายเฉลิมวุฒิ เกษม
นายคมสันติ มีแสงนิล
นายสุวิทย์ เมืองดี
นายประมุข เศรษฐพันธุ์พณิช
นายพงศ์ภัค เสมอใจ
นายสันติ พลซา
นายวีรพงษ์ ศรีสะอาด
นายพงศ์พิสุทธิ์ จันทรสาขา
นายฤทธิเกียรติ สิมารับ
นายโกสินทร์ เหมบุตร
นายเจษฎาภรณ์ ทองขาว
นายพีรพัทธ์ พนิษฐาการกูล
นายภาคภูมิ แสงคำ
นายนฤพล สังกันตกุล

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

You may have missed