สวนสุนันทามุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เปิดหลักสูตร MBA : Executive CEO รุ่นที่ 1 รับผู้บริหารระดับสูง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ MBA : Executive CEO รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการเสริมวิสัยทัศน์จากคณาจารย์และวิทยากรพิเศษในเรื่องนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเพื่อนผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตร MBA : Executive CEO รุ่นที่ 1 ปรับการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารเวลาเรียนออนไลน์ได้ทั้งในเวลาที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ มุ่งเน้นการเรียนแบบ Interactive สนทนากับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนผ่านออนไลน์ 70% แบบ Real -Time เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายธุรกิจและการทำงาน โดยศึกษาผ่านกิจกรรมรวมถึงกรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้บริหารที่สนใจศึกษาสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 09-3291-9423

You may have missed