ประเมินผลผู้จัดการกองทุนกีฬา

คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเห็นชอบ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นางสาวสุปราณี คุปตาสา โดยจะประเมินการทดลองงานช่วง 4 เดือนแรก รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปีละ 2 ครั้ง

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี คุปตาสา) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรรมการ 4 ท่านประกอบด้วย นายจิรศักดิ์ พรหมทอง ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ, นายปัญญา หาญลำยวง , นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี อนุกรรมการ และดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะ อนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นางสาวสุปราณี คุปตาสา ซึ่งองค์ประกอบและหลักเกณฑ์เพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างผู้จัดการกองทุน จะพิจารณาศึกษาตามแนวทาง ดังนี้ 1. ความเป็นมาของการกำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ฯ ขึ้นมา 2. วัตถุประสงค์ของการประเมินฯ 3. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. องค์ประกอบการประเมิน กำหนดเป็นค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) 5. คำจำกัดความแต่ละด้านที่ประเมิน 6. หลักเกณฑ์การกำหนดระดับของผลตอบแทนฯ 7. หลักเกณฑ์การประเมินผลค่าน้ำหนักร้อยละ ทั้งนี้จะประเมินการทดลองงานช่วง 4 เดือนแรก รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปีละ 2 ครั้ง

You may have missed