พิธีเปิด โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด -19

 

ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านหนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
เนื้อที่ดำเนินโครงการฯ ๑๗ ไร่
กองทัพภาคที่ ๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ผอ.ศอ.จอส.ภาค๑
ประชาชนรับถุงพระราชทาน
และพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านหนองลาด จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมลงตรวจพื้นที่ในโครงการฯ ด้วย

นายชำนาญวิทย์
เตรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

พลตรี ธนสิน สุขโข
ผบ.มทบ.13

พ.ท.นพพร อธินุวัฒน์
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

และผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านหลองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมี
ความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน การดำเนินงานโครงการ

“โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19”

รูปแบบการดำเนินโครงการฯ ใช้รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่
(โคก หนอง นา)
โดยดำเนินโครงการในพื้นที่ของฟาร์มตัวย่างทั่วประเทศ จำนวน 31 ฟาร์ม โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ ๑ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค ๑ จำนวน ๓ ฟาร์ม ใน ๓ จังหวัด ดังนี้

๑. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านหนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เนื้อที่ดำเนินโครงการฯ ๑๗ ไร่

๒. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จว.อ.ท. เนื้อที่ดำเนินโครงการๆ ๑๕ ไร่

๓. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านบ่อหวี ตตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จวร.บ. เนื้อที่ดำเนินโครงการฯ ๓๐ ไร่ ๓๐ ตารางวา

การดำเนินโครงการ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการฯ พร้อมกัน
ในวันที่ ๔ พ.ค. ๖๓ ดังนี้

ระยะที่ ๑. ตั้งแต่ ๔ พ.ค. – ๔ ก.ค. ๖๓

ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ ๕ ก.ค.- ๕ ก.ย. ๖๓

ระยะที่ ๓ ตั้งแต่ ๖ ก.ย.- ๖ ต.ค. ๖๓

โดยมี หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, ทหาร,ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจิตอาสา
ได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกันช่วยให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563
เวลา 13.40-14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กแงทัพบก

You may have missed