สงขลา #รณรงค์ต้านโควิด

เมื่อ 20 เม.ย.63
พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล
ผบ.มทบ.42 มอบหมายให้ ชป.กร.มทบ.42/ขุนภักดี 42 พร้อมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกรณรงค์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีจิตสำนึก มีส่วนร่วมในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 สร้างความเข้าใจในการปฎิบัติตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการปฏิบัติตนตามแนวทาง ” อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” พร้อมทั้งแจกแผ่นพับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย cr.@จ่า นัน ประชาสัมพันธ

You may have missed