กระทรวงมหาดไทย จับมือ ๖ หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า ๔๐๐ คนเปิดการคัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP ระดับประเทศ สินค้าจาก 76จังหวัด19,909ผลิตภัณฑ์

 จะได้รับการจำแนกและรับรองคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภาครัฐมีฐานข้อมูลในการพัฒนาสินค้า และผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำดี ๆ ในการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่การเป็นสากล

นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน  ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 – มีนาคม2562จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๒  โดยในระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครและพิจารณาให้คะแนนในด้านผลิตภัณฑ์ ความเข้มแข็งของชุมชน การตลาด และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์(ส่วน ก และ ข) ในช่วงระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีความคึกคัก ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศเป็นอย่างดี

มีผู้สมัครและผ่านการพิจารณาคัดสรรเบื้องต้นจาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น19,909 ผลิตภัณฑ์  แบ่งเป็นกลุ่มอาหาร 5,151.ผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่ม820 ผลิตภัณฑ์   ผ้า และเครื่องแต่งกาย6,865 ผลิตภัณฑ์    ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 5,368ผลิตภัณฑ์  สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร1,705 ผลิตภัณฑ์ซึ่งสินค้าทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดสรรในระดับประเทศเพื่อให้คะแนนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  (ส่วน ค) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศผลและมอบเกียรติบัตรว่าสินค้าแต่ละรายการอยู่ในระดับ1 ดาว2 ดาว 3ดาว 4 ดาว หรือ 5ดาวซึ่งการคัดสรรระดับประเทศกำหนดในระหว่างวันที่ 24พฤษภาคม –2 มิถุนายน 2562 รวม 10 วัน        ณ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดสรรในระดับประเทศปีนี้มีความยิ่งใหญ่ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเพราะกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจับมือและผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานถึง6 หน่วยงานประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุขอีกทั้งได้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญในสินค้า OTOP แต่ละประเภท มากกว่า 400 คนมาร่วมเป็นกรรมการและพิจารณาเพื่อจำแนกและจัดระดับผลิตภัณฑ์โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะประกาศผลในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จะก่อให้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP กล่าวคือ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น ผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าตลอดจนสินค้าจะได้รับการการันตีความมีคุณภาพและมาตรฐาน และในส่วนของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP จะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในสินค้า ส่งผลทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจกระบวนการคัดสรร ที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส มีมาตรฐานและนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน 19 ปีที่ผ่านมาสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามวันและสถานที่ที่กำหนดในข้างต้นในเวลาราชการ 08.30–16.30 น.