จิตอาสาปฏิบัติงานที่ ดอยปุย ดอยสุเทพ

ผลปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๓/๖๒ , หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๓/๖๒

ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาภัยพิบัติ/จิตอาสาเฉพาะกิจ
๑. วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/AEDpV7W6joXXk4GM8
๒. ผู้ปฏิบัติ :

“หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๓/๖๒”
๒.๑ พันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รหัส ๓ก-๓๖๕ กลุ่ม ๗ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๓/๖๒ สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒
๒.๒ นาย สิรภพ สระแก้ว สังกัด ฉก.ราชสีห์ (กอ.รมน.ภาคประชาชน) รหัส ๓A-๑๖๔

๓. การปฏิบัติ :
มอบอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นไว้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ เครื่องเป่าลม และน้ำดื่มจำนวน ๒๕,๐๐๐ ขวด เพื่อสนับสนุนภารกิจการดับไฟไหม้ป่า ให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและ จิตอาสาดับไฟป่า เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ที่กระจายกำลังประจำจุดเฝ้าระวัง เดินลาดตระเวน ตลอดจน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าและดับไฟที่ไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

๔. ผลการปฏิบัติ :
เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วที่เกิดไฟไหม้ป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก รวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน จึงตระหนักในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ จิตอาสาที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าในครั้งนี้ จึงได้สนับสนุนน้ำดื่ม อาหารแห้ง เครื่องเป่าลม ให้กับเจ้าหน้าที่ และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนภารกิจดับไฟป่าของจน ประสบความสำเร็จ

๕. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี

๖. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ๕๐ คน

๗. การสมัครจิตอาสาผู้เข้าร่วมกิจกรรม : สมัครแล้ว ๕๐ ราย ยังไม่ได้สมัคร ๐ ราย

๘. ความรู้สึกภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
มีความรู้สึกถึงการทำดีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าและอาสาสมัครเหล่านี้ ถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เข้าพื้นที่ลาดตระเวรและดับไฟป่าด้วยความยากลำบาก ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัด รู้สึกเกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในการดำเนินตามแนวทางจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือชุมชน ประเทศชาติ

You may have missed