กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าร่วมกับจังหวัดนราธิวาส จัด Big Cleaning Day ต้านภัย โควิด -๑๙ ล้างฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก

กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าร่วมกับจังหวัดนราธิวาส จัด Big Cleaning Day ต้านภัย โควิด -๑๙ ล้างฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก

👉เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชนชาวสุไหง-โกลก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัยโควิด-๑๙ ล้างทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนใช้บริการด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ในการเดินทางเข้าออกผ่านแดนเป็นจำนวนมาก

🔷พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า กล่าวว่า กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลกในครั้งนี้ เป็นหนึ่งมาตรการที่ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ได้ร่วมมือกัน ล้างทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง สุไหงโก-ลก เพื่อป้องกัน ยับยั้ง การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ไปยังประชาชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า โดย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ได้มอบหมายให้นำกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยสนับสนุนล้างทำความสะอาด ป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพราะสถานการณ์ ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันในการป้องกัน ยับยั้งการไม่ให้เชื้อแพร่ระบาด และส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในวงกว้าง โดยเฉพาะด่านพรมแดน สุไหงโก-ลก ซึ่งมีประชาชนเดินทางผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เข้าไปยังตอนในของพื้นที่มากกว่านี้

📌📌ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เม.ย.๒๕๖๓ มีผู้ป่วยสะสม จำนวน ๒๑ คน รักษาหายแล้ว ๕ คน เสียชีวิต ๑ คน โดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ และเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค คือ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน ,ตำบลสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก ,ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง , ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ ,ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง ,ตำบลบองอ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ และตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ดังกล่าว

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

https://bit.ly/2UJNFnl

You may have missed