ยัง ดีไซน์เนอร์ไทยสุดเจ๋งคว้ารางวัลออกแบบแว่นตา ในงาน “SILMO Bangkok 2019” สานฝันเวทีแฟชั่นระดับโลก


นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้ร่วมสนับสนุนการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา “SILMO BangkokEyewearDesignContest2019”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2โดยผนึกกาลังร่วมกับผู้จัดงาน SILMO Bangkok 2019 เวทีเทรดแฟร์ธุรกิจแว่นตาระดบั โลกท่ีจัดขึน้ อย่างย่ิงใหญ่ เมื่อวันท่ี 5-7 มิถุนายนท่ีผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาส ให้นักออกแบบไทยได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานแว่นตาที่มีเอกลักษณ์ สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบันกัออกแบบรุ่นใหมใ่นวงการแฟชั่นของไทยให้ก้าวสู่เวทีระดรบโลกต่อไป
“การประกวดในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์TheArtofSiam มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั่วประเทศรวมกว่า 100 ผลงานโดยทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรวมทั้งสิ้น 30 ผลงานพร้อมนำแว่นตาต้นแบบมานาเสนอแนวคิดการ ออกแบบ ซคาง
ผู้ชนะทั้งรุ่นบุคคลทั่วไปและนิสิตนักศึกษาจะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 120,000 บาทพร้อมนำ
ผลงานไปจัดแสดงที่งาน SILMO Paris 2019”
สำหรับผลตัดสินการประกวด “SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019” มีดังนี้
รุ่นนิสิต นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ “แว่นอรุณ” (ARUN)
ผลงาน แว่นอรุณ (ARUN) ออกแบบโดยนางสาวณิชากมล ดันเจริญ นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้แรงบันดาลใจมาจากวัดอรุณราชวรารามฯโดยนไปจุดเด่นของวัดอรุณฯ มาตัดทอนและนำมาใช้เป็นรายละเอียดของแว่น ซึ่งประกอบด้วยยอดพระมงกฎุของพระปรางค์วัดอรุณ, รูปทรงจอมแหของพระปรางค์,รูปปั้นตุ๊กตาจีนและกระเบื้องเคลือบสีสันต่างๆ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน”แว่นNONG-LUKS” ของนายภูชิตทองเงินคณะมัณฑนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใช้คาว่า นง-ลักษณ์ แทนสัญลักษณ์ความงามของหญิงไทย โดยได้แรงบันดาลใจการออกแบบจาก ใบหน้าของตัวนางในวรรณคดี มาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ “ขนง” บริเวณ กรอบเลนส์ด้านบนถูกตกแต่งให้มีลักษณะเหมือนคิ้วโก่งเป็นคันศร เป็นเอกลักษณ์ของหญิงไทยในอุดมคติ และ “อุบะ” จี้ที่ห้อยอยู่บริเวณข้างแว่นตาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากมาลัยที่อยู่กับชฎาของตรงนาง และเมื่อสวมใสจี้ที่บริเวณเชือกด้านหลังจะทำให้ดูเหมือนใส่ต่างหู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน “แว่น LAPPING LIGHT” ออกแบบโดยนายกิตติภณ โสดาตา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แว่นตาท่ีได้รับแรงบันดาลใจจาก ว่าวจุฬา ซึ่งเป็นว่าวท่ีมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยและมีสัดส่วนสวยงาม โดยนำจุดเด่นของว่าวจุฬาท่ีเป็น เหมือนดาว 5 แฉกที่มาใช้ในการออกแบบ สร้างลูกเล่นให้เลนส์แต่ละแฉกสามารถหมุนได้ ซึ่งเลนส์ต่างแฉก ก็จะมีสีที่ต่างกันออกไป เมื่อพับเลนส์มาซ้อนกันและมองผ่านเลนส์ก็จะเกิดสีที่ต่างออกไปตามการซ้อนกัน ของสีและแสง
รุ่นบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ
ผลงาน “แว่นอีสาน” ออกแบบโดยนางสาวพิชญาภา เพ็ชร์พิรุณ ดีไซเนอร์ไทย
แว่นตาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายเฉลว ซึ่งเป็นการนำตอก 3 เส้นมาสานขัดกันในแนวทแยง โดยใช้ชื่อ คอนเซ็ปต์ว่า “อีสาน” ซึ่งเป็นการเล่นคำพ้องเสียงกับลายจักสานไทย โดยนำลายเฉลวมาสร้างสรรค์เป็นแพทเทิร์นท่ีถูกปริ้นท์ลงบนกรอบและขาแว่น นอกจากนี้มีการประดรบด้วยโลหะฉลุลายเฉลวที่ขาแว่น เพิ่มความหรูหรา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงาน “แว่นพระเครื่อง” ออกแบบโดยนายรชฏ นาคปานเสือ ดีไซเนอร์ไทยแว่นตาที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากพระเครื่อง ซึ่งเป็นวัตถุมงคลและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาช้านาน โดยออกแบบกรอบแว่นจาก รูปทรงของกรอบพระเครื่อง มีสายคล้องแว่นที่เปรียบเสมือนสร้อยคอห้อยพระ พร้อมใส่กลิ่นอายของศิลปะ
ผสมผสานแนวArtDécor เพื่อให้แว่นตามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ด้านมิสเตอร์เจอโรม โคลิน ประธานสมาคม GIFO และประธานกรรมการ SILMO ประเทศฝรั่งเศส หน่ึงในคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวว่า การประกวด “SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019” ถือเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้แก่วงการแฟชั่นของไทย โดยเห็น ได้จากผู้เข้าประกวดในปีนี้ที่มาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์และฝีมือการออกแบบแว่นตาที่ล้าสมัย แต่ใน ขณะเดียวกันก็ผสมผสานศิลปะความเป็นไทยอย่างงดงามลงตัว ซึ่งผลงานของผู้ที่ชนะการประกวดจะถูกนำจัดแสดงในงานSILMOParis2019 ประเทศฝรั่งเศสในเดือนกันยายนต่อไป
************************************

You may have missed