เคาะประตูบ้านกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลสะกำต้านโควิด

วันที่ 24 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายนูรดี อับดุลราฮิม ป.หน.กง.บริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอมายอ มอบหมายให้นายอาหามัด เจะอาแว ปลัดอำเภอ หน.ตำบลสะกำ พร้อมด้วย นางซารีพ๊ะ โสะ ผอ.รพ.สต.สะกำ ปลัด อบต.สะกำ จนท.อบต.สะกำ จนท.รพ.สต.สะกำ ผู้แทน ผบ.ร้อย 4202 จนท.ปค.ประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครองทุกท่าน ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบทุกท่าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกท่าน (อส.ม.) ร่วมกันประชุมชี้แจงภารกิจและมอบภารกิจการเคาะประตูบ้านกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลสะก โดยให้ตระหนักและเน้นย้ำในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันตนเอง เช่นใส่แมสเมื่ออยู่ในบ้าน ไม่ใช้จาน แก้ว ช้อน ร่วมกับบุคคลอื่น เป็นต้น และขอความร่วมมือกักตัวภายในบ้านจำนวน 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

2. ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยสอดส่องกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ออกนอกพื้นที่บ้านพักอาศัย เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับ จนท.รัฐ

3. คัดกรองอาการเบื้องต้นของกลุ่มเสี่ยง เมื่อมีอาการไข้ หอบ หายใจติดขัด ในเบื้องต้นให้แจ้ง อส.ม. ทราบ

4. นำรถขยายเสียงของ อบต.สะกำ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตระหนักและให้ความสำคัญต่อโรคโควิค 19 ทุกวันในช่วงเช้า เที่ยง เย็น และทั่วถึงทั้งตำบล

5.​ จัดทำประกาศ​ แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานที่ที่มีคนใช้บริการ​ เช่นร้านอาหาร​ ร้านกาแฟ​ เป็นต้น

6. สรุปวิเคราะห์ ผลการปฏิบัติและปัญหา อุปสรรคทุกวันจันทร์ เพื่อปรับแผนการดำเนินงาน

ผลการปฏิบัติภารกิจเคาะประตูบ้านกลุ่มเสี่ยงไม่พบผู้อาการไข้ หอบ ไอ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ