สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน 20 วันรู้ผลอนุมัติ หวังช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน รองรับปรับตัวสู่ยุค 4.0


กรุงเทพฯ 1 พฤศจิกายน 2562 – นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน ปรับลดขั้นตอนขออนุมัติ 20 วันรู้ผล มุ่งช่วยเอสเอ็มอีกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมปรับตัวสู่ยุค 4.0 สู้ศึก
สงครามการค้า
นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน ภายใต้ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน
3,000 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้รายใหม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำเงินไปลงทุน ขยาย และ
ปรับปรุงกิจการ อีกทั้งยัง สามารถนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ด้วย ในเงื่อนไข ไม่เกินร้อยละ 50
ของวงเงินอนุมัติ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการสนับสนุน
ด้านสินเชื่อ ต้องเป็นเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ ภาคการผลิตสินค้า หรือการให้บริการ ภาคการค้าปลีก หรือการค้าส่ง เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย เฉพาะที่เป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ซึ่งประกอบธุรกิจในกลุ่มดังนี้ คือ 1) กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตรแปรรูป ประเภทอาหาร
และไม่ใช่อาหาร 2) กลุ่มผู้ผลิต หรือผู้ออกแบบ ธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
ธุรกิจภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และทัศนศิลป์ ธุรกิจการกระจายเสียงและดนตรี ธุรกิจแฟชั่น เช่น สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจการโฆษณา และธุรกิจซอฟต์แวร์ และ 3) ธุรกิจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการปรับปรุงกิจการ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบซอฟต์แวร์ หรือ ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
“โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน ภายใต้ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีการ
ขยายกลุ่มเป้าหมายเอสเอ็มอีที่หลากหลายขึ้น จากเดิมเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา จะเน้นเอสเอ็มอีที่อยู่ในกลุ่ม S-Curve ขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้กู้ในกลุ่มที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการปรับปรุงกิจการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาเอสเอ็มอีเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุนหมุนเวียนที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว อาทิ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย สินเชื่อกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ
SMEs-คนตัวเล็ก และโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งนอกจากการขยายกลุ่มเป้าหมายปล่อยสินเชื่อแล้ว ทางกองทุนฯ ยังมีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน
ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งกระบวนการคัดกรอง วิเคราะห์ และอนุมัติสินเชื่อ จากเดิมที่ต้องใช้เวลานาน
3 เดือน จะเหลือประมาณ 20 วันทำการเท่านั้น โดยสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด
ไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
ผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้ที่ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ส่วนต่างจังหวัดสามารถขอสินเชื่อได้ที่
อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และสำหรับผู้กู้ที่ผ่านการอนุมัติ
ยังจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ Free 5 Man Day ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำ วินิจฉัย วิเคราะห์การทำการตลาด รวมถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เชื่อว่า โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน
จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถปรับตัวให้อยู่รอดต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และรับมือกับสงครามทางการค้าในปัจจุบันได้อย่างดี” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

You may have missed