พระครูบุญญาวรคุณเจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม เจ้าอาวาสวัดหัวถนน รับมอบตราตั้งดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์

พระครูบุญญาวรคุณเจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม เจ้าอาวาสวัดหัวถนน รับมอบตราตั้งดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือท่านเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการ มส. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งให้
พระครูบุญญาวรคุณ เจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม เจ้าอาวาสวัดหัวถนน
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ผู้ที่ผ่านการฝึกซ้อมอบรม หรือ สอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 57
ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
และในวันที่ 30 มีนาคม 2567 คณะลูกศิษย์ได้จัดพิธีมุทิตาแสดงความยินดี กับพระครูบุญญาวรคุณ เจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม เจ้าอาวาสวัดหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามุทิตาแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม ทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ต่างเข้าแสดงมุทิตาแสดงความยินดีในครั้งนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9
แห่งกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
จึงแต่งตั้งให้พระครูบุญญาวรคุณ ฉายามหาปุญโญ อายุ 68 พรรษา 45 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดหัวถนน ต.หัวถนนอ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ปัจจุบันมีตำแหน่ง ในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ในเขตที่ตนปกครอง มีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบท และมีหน้าที่รับผิดชอบ ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ขอจงเจริญด้วยจตุรพิธพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละดำรงมั่นเป็นหลัก ในบวรพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญ
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง