ปทุมธานี คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม Chinese New Year and Students’ lnnovative Challenge 2023

ปทุมธานี คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม Chinese New Year and Students’ lnnovative Challenge 2023

https://youtu.be/ZdxQGYhJX7w

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Chinese New Year and Students’ lnnovative Challenge 2023 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานโดยมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ในการจัดงาน Chinese New Year and Students’ lnnovative Challenge 2023 ดังกล่าวนี้

ทางหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีนได้เล็งเห็นความสำคัญของการ เรียนรู้ภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้นมา ภายใต้ชื่องานChinese New Year and Students’ Innovative Challenge 2023 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ที่สนใจได้แสดงออกถึงความสามารถด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีจีน รวมถึงได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดความรู้และทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยรายการดังนี้


1. กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงจีน
2. กิจกรรมประกวด Miss Chinese
3. กิจกรรมประกวดพูดสุนทรพจน์จีน หัวข้อ (หว่อ เตอ โม่ง เสี่ยน
“我的梦想”)
4. กิจกรรมประกวดเต้น COVER เพลงจีน
สำหรับผู้เข้าร่วมประกวดทุกกิจกรรมจะได้รับเงินรางวัล เช่นรางวัลที่ 1 (เงินรางวัล 1,200 บาท) – รางวัลที่ 2 (เงินรางวัล 1000 บาท) – รางวัลที่ 3 (เงินรางวัล 800 บาท) และ รางวัลชมเชยที่ 1 (เงินรางวัล 600 บาท) – รางวัลชมเชยที่ 2 (เงินรางวัล 400 บาท)

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

You may have missed