จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านข้อมูลการท่อเที่ยว

วันที่ 3 กันยายน 2562 ที่โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รป.กก.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ การปฏิบัติงานด้านข้อมูลการท่องเที่ยว ระหว่าง 3-4 กันยายน 2563
การประชุมครั้งนี้ ว่าด้วยการนำฐานข้อมูลไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ปัจจุบันพบว่าหลาย ๆ ครั้งข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่นั้นภาคเอกชนนำไปใช้ไม่ได้เท่าที่ควร ปัจจุบันรัฐบาลพยายามพลักดันเที่ยวเมืองรอง แต่ข้อมูลมีไม่พอทำให้ภาคธุรกิจตัดสินใจบากในการจะ
ดำเนินธุรกิจ ซึางทิศทางที่ภาครับพยายามดันนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองนั้นมาถูกทาง แต่การกระจายรายได้สู่รากหญ้ายังต้องศึกษาอีกเยอะการนำนวัฒกรรม การนำระบบเอไอมาวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งจำเป็น วันนี้จะทำอย่างไรจะทำให้คนไทยเกิดองค์ความรู้ใน
การใช้ฐานข้อมูลอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์กับชีวิต

You may have missed