นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตสวนหลวง


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมทราบว่าโรงเรียนสุเหร่าใหม่มีนักเรียน 477 คน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom .ในทุกระดับชั้น สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ซึ่งทางโรงเรียนมีความพร้อมในทุกด้าน อาทิ การเรียนหลักสูตรสอนต่อเนื่อง การจัดตารางเรียนและชั่วโมงการสอนให้ครบเนื้อหาหลักสูตร และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ด้าน นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวว่า
ได้มีการให้กำลังใจและคำแนะนำแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าใหม่ ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง On Line On-Air On Hand และ On School Line พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิถีใหม่แบบ New Normal

ด้าน นางสาววรินทร กนกวงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวว่าด้านการบริหารจัดการที่ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียน และผู้ปกครอง ในช่วงระหว่างที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ ทางโรงเรียนได้สนับสนุนอาหารเช้าและกลางวันให้แก่นักเรียน โดยการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้น ในอัตรา 40/คน/วัน สนับสนุนนมโรงเรียนให้นักเรียนมารับนมไปดื่มที่บ้านให้ครบ 130 วัน และจัดสรรค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน วัสดุการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งนี้ท่านปลัดกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนชมการเรียนและมอบของยังชีพพร้อมหน้ากากอนามัยให้กับครอบครัวนักเรียนในครั้งนี้ด้วย
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐาน Thai Stop Covid และตามแนวทางของกรุงเทพมหานครในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

You may have missed