“สดช.” ผนึก “กรมราชทัณฑ์” ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง ปรับองค์ความรู้ เตรียมความพร้อมผู้ต้องขัง พร้อมสู่สังคมยุคดิจิทัลหลังพ้นโทษ


สดช. จับมือ กรมราชทัณฑ์ ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเล็งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะฝีมือแรงงานสำหรับการประกอบวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เรียนรู้สังคมออนไลน์ และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งจ้างงาน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง อีกทั้งสังคมยังปรับเปลี่ยนทัศนคติ และภาพลักษณ์ที่มีต่อผู้พ้นโทษ
10 มี.ค.64 -นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ลดช.) พร้อมด้วย นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมราชทัณฑ์
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ลดช.) เปิดเผยวันนี้(10 มี.ค.64)ว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงได้กำหนดนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง
โดยการวางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาบุคลากร
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้สามารถเข้าถึงพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมสร้างโอกาส
อย่างเท่าเทียมการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ส่งผลทำให้ทุกภาคส่วนของสังคม
ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานและบุคลากรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังนั้นนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้ต้องขัง ที่หากพ้นโทษออกมาแล้วจะมีการเข้าไปพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้เทียบเท่ากับคนในสังคม จึงได้สนับสนุนให้ สดช.จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลขึ้น
นางวรรณพร กล่าวด้วยว่า การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ และทักษะฝีมือแรงงานสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขัง เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งงาน โดยได้รับการจ้างงานให้มีรายได้เพียงพอ ต่อการดำรงชีวิตและปรับตัวเข้าสู่สังคมในช่วงระยะแรกของการพ้นโทษ และยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติภาพลักษณ์ที่มีต่อผู้พ้นโทษ และเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษกลับเข้าสู่สังคมปกติได้ ซึ่งจะจัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับผู้ต้องขังที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงโดยผู้ต้องขังจะเข้าร่วมหลักสูตรละไม่น้อยกว่า 20 คน รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบสำหรับ
การเรียนแบบออนไลน์ระบบปิด โดยแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นจะต้องรองรับการใช้งานของผู้ต้องขังในเรือนจำ
และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์
“ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งความพร้อมของอินเทอร์เน็ต ทำให้สังคมมีการพัฒนาที่รวดเร็วมาก ทำให้เรา
ทุกคนต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยในกลุ่มผู้ต้องขังนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าไปช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบที่มีสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจำวัน เข้าใจในแพลตฟอร์ม การใช้งานในด้านต่างๆ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่กำลังจะพ้นโทษ สามารถปรับตัวได้เท่าทันสังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งยังทำให้ผู้พ้นโทษมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมอีกด้วย” นางวรรณพรกล่าว

You may have missed