ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T ” พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รายตำบล วางเป้า 12 เดือน เห็นผล

1 ก.พ. 2564  ณ มัสยิดนูรุนยากีน หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) เป็นการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ เกิดการสร้างงาน และเกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหา และเศรษฐกิจของรายตำบลแบบพุ่งเป้า


จากนโยบายของท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ที่กล่าวว่า  “สิ่งที่ผมอยากจะฝากคือ ในช่วงเวลา 1 ปี นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชน จำนวน 60,000 คน มาทำงานกับ อว. คือ จะทำอย่างไรให้พวกเขาเหล่านั้นมองเห็นประเทศไทยในเชิงบวก ไม่มองแต่เชิงลบ แน่นอนปัญหาต่าง ๆ ของประเทศมีอยู่ ไม่ปฎิเสธ แต่ก็ต้องมองปัญหาที่มีอยู่เพื่อแก้ไขในทางที่สร้างสรรค์ และก็ต้องมองปัญหาในเชิงบวกด้วย ประเทศถึงจะเดินหน้าได้” ทางกระทรวงจึงได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) เป็นการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ เกิดการสร้างงาน และเกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหา และเศรษฐกิจของรายตำบลแบบพุ่งเป้า จะจัดทำใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันที่มุ่งมั่น และมีนโยบายในการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทย
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พร้อมรับแนวทาง และดำเนินงานให้ตรงตามเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

โดยจะเริ่มลงพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบทั้งหมดทุกพื้นที่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ณ มัสยิดนูรุนยากีน หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากสร้างการรับรู้โครงการให้กับชุมชนแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้ร่วมกิจกรรม และแสดงผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นที่ทำร่วมกับชุมชน ได้แก่ การสาธิตการผลิตน้ำพริกปลาป่น เรียนรู้วิถีชุมชนการเลี้ยงปลาดุก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ และท้ายสุดร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นสัญญาณที่ดีของการทำงานในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ต่อจากนี้เป็นต้นไป

You may have missed