สมาคมชาวจังหวัดชุมพรจัดประชุมใหญ่สามัญกรรมการและสมาชิกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร วาระสำคัญคือเลือกนายกสมาคม

สมาคมชาวจังหวัดชุมพรจัดประชุมใหญ่สามัญกรรมการและสมาชิกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร วาระสำคัญคือเลือกนายกสมาคม

 


วันที่ 19กรกฎาคม 2563 สมาคมชาวจังหวัดชุมพรจัดประชุมใหญ่สามัญกรรมการและสมาชิกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร วาระสำคัญคือเลือกนายกสมาคม ปรากฏว่าพลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ ได้รับการเลือกด้วยเสียงเอกฉันท์โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออื่นมาแข่งขัน จึงเป็นการดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2
ก่อนเข้าระเบียบวาระ นายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมว่า มีกรรมการ มาร่วมประชุมซึ้งเกินกว่า 25 คน เป็นไปตามข้อ 32 แห่งข้อบังคับสมาคมชาวจังหวัดชุมพร พุทธศักราช 2545 ที่ระบุว่า ” การประชุมใหญ่ ทุกครั้งต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 25 คน ขึ้นไป จึงจะเป็นองค์ประชุม ” และตามข้อบังคับข้อที่ 34 ระบุว่า ” ใน การประชุมใหญ่ทุกครั้ง ให้สมาชิกในที่ประชุมนั้นเลือกสมาชิกสามัญอาวุโสคนใดคนหนึ่งเป็นประธานของที่ ประชุม ประธานของที่ประชุมเลือกสมาชิกที่เข้าประชุม 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการ เลือกประธานของที่ประชุม ผมขอเสนอนายอาทิตย์ สินธพานนท์ เป็นประธาน ของที่ประชุม ประธานที่ประชุม เลือกสมาชิกเป็นเลขา 1 คน


เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยเมื่อวันที่ 8 เมย.63 คณุสุชาติ กระหม่อมทอง กรรมการสมาคม ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดบางระมาด เขตตลิ่งขัน กรุงเทพฯ และได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 2 กค.63 เวลา 17 น. ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เรื่องรับรองรายงานการประชมใหญ่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 (เลขาธิการ) นายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ น าเสนอว่า รายงานการประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 มีทั้งหมดรวม 7 หน้า เพื่อเป็นการประหยดเวลาในการประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรด ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องของตัวเองว่าจะมีแก้ไขหรือไม่อย่างไร สำหรับหน้าที่ 1-2 เป็นรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ ลาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม โปรดตรวจสอบชื่อสกลุด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ และเมื่อได้ ตรวจสอบครบทุกหน้าแล้ว หากมีข้อความที่ต้องแก้ไข โปรดแจ้งให้กรรมการและเลขาธิการทราบ เพื่อทำการ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป เมื่อได้ให้เวลาตรวจสอบรายงานการประชุมพอสมควรแล้ว และไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ถือว่า รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กพ.63

นายลือชัย มณีศรี รายงานว่า หลังการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 เมื่อ 15 กพ.63 แล้วยังไม่มีการ ประชุมสมาคมชาวจังหวัดชุมพร กันอีกเลยเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด 19 แต่กรรมการสมาคมก็ได้ ดำเนินการประสานงานกันทั้งทาง line และทางโทรศัพท์ ผมในฐานะเลขาธิการ ได้รวบรวมไว้ขอนำเรียนให้ที่ ประชุมทราบดังนี้ เมื่อวันที่ 4 เมย.63 โอนเงินจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เงินจำนวนดังกล่าว เป็นของสมาคมชาวจังหวัดชุมพร จำนวน 3,000 บาท อีก 7,000 บาท เป็นเงินบริจาคของคุณวินัย วรรณขจรกิจ จำนวน 5,000 บาท คุณชอบ รสมาลา จำนวน 1,000 บาท และคุณบรรจง หนูบรรจง จำนวน 1,000 บาท ขอกราบขอบพระคุณทั้งสามท่านด้วยครับ วันที่ 4 เมย.63 นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร โอนเงินจำนวน 10,000 บาท ไปให้ อดีต ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นผู้แทนสมาคมนำมอบต่อให้กับ ผอ.รพ.คนปัจจุบัน เมื่อวันที่ 7 เมย. 63 เป็นเงินที่ได้มาจากนายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ขอรับการสนับสนนุจากนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ (พล ตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ) ขอขอบพระคุณนายกสมาคมทั้งสองท่านครับ วันที่ 9 เมย.63 เหรัญญิก ได้เบิกเงินสมาคมจำนวน 11,000 บาท โอนไปให้ภรรยา ของนายสุชาติกระหม่อมทอง กรรมการสมาคมที่ถึงแก่กรรมเมื่อ 8 เมย.63 ซึ่งสมาคมได้มีระเบียบปฏิบัติ ดังกล่าวใช้อยู่ โดยได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมย. 62


การรับบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับมอบให้ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีผู้บริจาครวม 50 กว่าราย ได้เงินทั้งสิ้น 83,999 บาท เงินจำนวนนี้เป็นของสมาคม จำนวน 5,000 บาท และของมูลนิธิ จำนวน 5,000 บาท ของกรรมการและบุคคลทั่วไป จำนวน 73,999 บาท ซึ่งผมได้โอนให้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 เมย.63 และโอนต่อเนื่องจนถึงยอด 83,999 บาท ตามหนังสือตอบรับของ ผอ.รพ.ชมุพรฯ ที่ ชพ 0032.201.7/2319 ลว. 12 พค.63 วันที่ 5 มิย.63 ผมได้ไปเยี่ยมเยียน คุณอุดม แสงแก้ว อดีต ผอ.รร.บ้านหนองปลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเมื่อวันที่ 27 มิย. 63 ได้โอนเงินให้คุณอุดุม จำนวน 7,000 บาท ซึ่งคุณอุดม ได้ตอบขอบคุณตามจดหมายลงวันที่ 29 มิย.63 และผมได้รับจดหมายดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 กค.63 เงินจำนวน 7,000 บาท ดังกล่าวเป็นเงินของสมาคม จำนวน 5,000 บาท ตามมติของกรรมการผ่านทาง line และเป็นของ นายอาทิตย์ สินธุพานนท์ จำนวน 1,000 บาท นายวินัย วรรณขจรกิจ จำนวน 1,000 บาท ขอกราบ ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับ

วันที่ 27 มิย.63 ได้รับแจ้งจากคุณวิชิต ดิลกวิลาศ ว่า คุณอรพรรณ สกนธวัฒน์ ภรรยาคณุวิฑรูย์ สกนธวัฒน์ อดีตอุปนายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพสวดพระ อภิธรรม ณ วัดธาตุทอง โดยนายกสมาคมได้มอบหมายให้คุณวิชิต เป็นผู้แทนสมาคมไปร่วมพิธี และได้นำพวง หรีดสมาคมไปเคารพศพด้วย ผมได้โอนเงินค่าพวงหรีด จำนวน 1,000 บาท ไปเมื่อ 27 มิย.63 และได้เบิกเงิน คืนจากสมาคมแล้ว วันที 14 กค.63 ได้โอนเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ถวาย พระพรในหลวงรัชการที่ 10 หน้าเว็บไซด์ครึ่งหน้า โดยพลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัด ชุมพร วันที่ 15 มิย.63 นางสาวสุจิรา สอนสม ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร โดยได้ชำระ เงินค่าบำรุงสมาชิกตลอดชีพ 300 บาท เรียบร้อยแล้ว

ผมในฐานะเลขาธิการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้ และได้ลงนามรับรองท้ายใบสมัครแล้ว ผมขอมอบใบสมัครให้นายทะเบียน ไว้ ดำเนินการต่อไป ในโอกาสนี้ผมขอนำเสนอให้ที่ประชุมให้การรับรองในวันนี้ด้วยครับ ขอเรียนเชิญคุณสุจิรา สอนสม แนะนำตัวเองด้วยครับ เมื่อแนะนำตัวแล้วขอให้ไปรับเสื้อเหลืองตราสมาคม 1 ตัว จากพลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ ครับ สำหรับคุณสุจิรา สอนสม นอกจากสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร แล้ว ยังยินดีที่จะ ช่วยงานสมาคมในฐานะกรรมการสมาคม ส่วนจะเป็นตำแหน่งใดนั้นแล้วแต่ท่านนายกสมาคมท่านใหม่จะ พิจารณา
นายลือชัย มณีศรี ด้วยพลเอกไพโรจน์ นาคฉัตีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ได้หมดวาระใน ตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 กค.63 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกนายกสมาคมท่านใหม่ ผมจึงขอกราบ เรียนท่านประธานพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ ผลปรากฏว่าพลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ ได้รับการเลือกด้วยเสียงเอกฉันท์โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออื่นมาแข่งขัน จึงเป็นการดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2


ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

You may have missed