ระดมความเห็นเรื่องกำหนดหลักสูตรที่จำเป็น สำหรับตอบสนองผู้เข้าอบรมทั้งอาชีพใหม่และอาชีพพื้นฐานชีวิตรอดก่อน ต่อด้วยอาชีพยั่งยืน”

สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา นิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผนึกพลัง ร่วมหน่วยราชการ สถาบันอุดมศึกษา”ระดมความเห็น

สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา นิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผนึกพลัง ร่วมหน่วยราชการ สถาบันอุดมศึกษา”ระดมความเห็นเรื่องกำหนดหลักสูตรที่จำเป็น สำหรับตอบสนองผู้เข้าอบรมทั้งอาชีพใหม่และอาชีพพื้นฐานชีวิตรอดก่อน ต่อด้วยอาชีพยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 8 พ.ค.63 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช นิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผนึกพลัง สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมหน่วยราชการ สถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ศูนย์ปราชญ์ ภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจอาสาและเครือข่าย”วิทยากรอาสา” ทั้งภายในและภายนอก เตรียมความพร้อม “ระดมความเห็นเรื่องกำหนดหลักสูตรที่จำเป็น สำหรับตอบสนองผู้เข้าอบรมทั้งอาชีพใหม่และอาชีพพื้นฐานชีวิตรอดก่อน ต่อด้วยอาชีพยั่งยืน”

วางแนวทางการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
1.หลักสูตรทางด่วน คือ ความรู้คู่การปฏิบัติการ สามารถทำได้เลยเมื่อกลับถึงบ้าน ช่วยชีวิต ช่วยครอบครัวมีงานทำทันที(ทำทันที ททท.)
2.หลักสูตรการลงทุน ประกอบกิจการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์(ต่อเนื่อง)
3.หลักสูตรการตลาด Online และ Offline ตลาดชุมชน ตลาดสด เหลือขายแล้วแจก แลกเปลี่ยน
4.ความรู้และส่งเสริมพืชยาสามัญประจำครัวเรือน คือ พืชสมุนไพร แก้ไข้ แก้ปวดหัว ตัวร้อน ท้องเสีย เป้าหมายเพื่อให้ชุมชนรู้จักใช้สมุนไพรประจำครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ (โปรแกรมแพทย์ไทย ผนึกคณะวิทยาศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)
5.หลักสูตร Smart Farmer สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ สำหรับผู้ตกงาน จากภาวะการระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19
6.หลักสูตรภาคบังคับทุกกลุ่มต้องเรียนรู้ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อการดำเนินวิถีชีวิตพอเพียง

นิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดฯ ลั่นขอทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อจังหวัด เพื่อชาติทุกคนต้องวิกฤติการณ์ระบาด โควิด-19 ไปด้วยกัน “เราไม่ทิ้งกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอย่างรีบด่วน กับที่ อบต.เทศบาลทุกแห่ง และกับ สนง.เกษตรอำเภอทั้ง 23 อำเภอนครศรีธรรมราช

“ขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชุมชนชีวิตรอด ครอบครัวพึ่งตนเอง ช่วยชุมชนได้ สร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ฐานการดูงานการท่องเที่ยวชุมชนแห่งอนาคต กินอาหาร ดูวิถีชุมชนคนเมืองคอน”

นายขุน เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
นครศรีธรรมราช
9/05/63

You may have missed