ดูแลผู้สูงอายุในช่วงระบาดของ COVID-19

แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงระบาดของ COVID-19

ศูนย์การแพทย์ Johns Hopkins ได้ให้คำแนะนำในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤติ COVID-19 ไว้ดังนี้
– ดูแลความสะอาดของร่ายกายตามมาตรฐานเช่นเดียวกับวัยแรงงาน
– แก้เหงาด้วยการเปลี่ยนวิธีการติดต่อญาติมิตร
– นอกการสนทนากันโดยไม่ต้องเจอหน้าแล้ว การได้สนทนาแบบเจอหน้าในระยะห่างที่เหมาะสมตามหลักการ Social Distancing
– หากิจกรรมในครอบครัวหรือในกลุ่มญาติมิตรให้ผู้สูงอายุทำ
– หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน
– เตรียมแผนรับมือในกรณีที่ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลเจ็บป่วย

ด้วยแนวทางที่กล่าวไว้ข้างบน ทั้งผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวจะสามารถ “รู้สู้ COVID-19” ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

ทีมา : Facebook รู้สู้โควิด
https://www.facebook.com/101914004754313/posts/125265682419145/?d=n
ขอขอบคุณที่มาจาก
www.hopkinsmedicine.org

https://www.facebook.com/106036604348006/posts/123658639252469/?d=n

You may have missed